o nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   podpořené projekty   fotogalerie   stížnosti   obsah
Dnes má svátek


 Významné projekty

   projekt - Vzdělávání s handicapem


  Obsah


   cíl projektu.

   ukazatele úspěchu

   činnosti nutné
      k dosažení cíle


   výstupy a zdroje
      informací...


   získávání
      informací
      o ukazatelích
      úspěchu      Vzdělávání s handicapem

 • realizujeme díky finanční podpoře nadace NROS ze 6-tého ročníku sbírky Pomozte dětem


          Cíl projektu:

 • integrace a rovný přístup ke vzdělání zdravotně handicapovaných dětí
 • odbourávání handicapu, získávání potřebné sebedůvěry a společné soužití zdravotně postižených dětí se zdravými v přirozeném prostředí s výchovou a posilováním sociálního cítění
 • rozšíření služeb osobní asistence pro zdravotně handicapované děti (respitní péče) a šíření příkladů "dobré praxe"


          Ukazatele úspěchu:

 • počet zdravotně postižených dětí navštěvující Speciální mateřskou školku s přípravou na integraci do ZŠ
 • zvýšení soběstačnosti ve výchovném a vzdělávacím procesu,dítě se zapojuje do kolektivu
 • zdravých dětí,zdravé děti se snaží postiženému pomoci a vnímají postižené dítě jako sobě rovného
 • vzrůstající zájem o služby osobního asistenta na základních školách a větší zájem o řešení náhle vzniklých situací se zmírněním zátěže pro osoby pečující o zdravotně handicapované děti


          Činnosti nutné k dosažení cíle:

 • Hlavní činností projektu je osobní asistence, která probíhá denně v pracovní dny ( po celý školní rok) ve Speciálně mateřské školce v regionu Prostějov.Práce asistenta začíná příchodem dítěte do školky převzetím od rodičů. Asistent pomáhá dítěti při svlékání a přezutí a doprovodí jej do třídy. Zde již pomáhá individuální péčí podle druhu postižení s:
  • upevňováním hygienických návyků a dovedností
  • v rámci možnosti dítěte rozvíjí a rozšiřuje slovní zásobu tak, aby se děti dorozuměly
  • ( rozvoj sluchu a zraku )
  • osvojováním pohybových dovedností jemné a hrubé motoriky, zlepšováním
  • nervosvalové koordinaci, upevňováním návyků správného držení těla, dýcháním
  • naučí děti být součástí kolektivu zdravých dětí
  • učí děti vzájemné toleranci a navazování kontaktů s okolím
  • pomáhá v samotném procesu výuky-pomoc při psaní, kreslení, cvičení apod., které si samo dítě vzhledem ke zdravotnímu handicapu není schopno zvládnout
  • postará se, aby si dítě odpočinulo, doprovodí jej např. na toaletu, pomůže při osobní hygieně, při jídle
  • úloha asistenta spočívá také v tom, že učí dítě komunikaci s kamarády a ostatní děti k přístupu a soužití s takto postiženým dítětem. Po ukončení dopoledního programu připraví dítě k odjezdu domů a předá jej rodičům. Poté provede nutnou administrativu, kterou předkládá 1x měsíčně ke konzultaci s interním supervizorem na poradách vedení.
  • kvalitu prováděných služeb hodnotí 4x ročně externí supervizor, který není zaměstnancem sdružení, ale je s ním uzavřena smlouva na DPP. Případné námitky a změny řeší s vedením sdružení a školy.
 • poslední aktivitou k dosažení cíle je propagační a prezentační činnost:
  • distribuce nabídkových listů služeb osobní asistence
  • osobní propagace nabízené služby ve školách
  • články o práci sdružení v médiích regionu Prostějovska
  • videonahrávky o práci sdružení, videozáznamy a fotodokumentace z akce
  • vysílání Českého rozhlasu Olomouc
  • webové stránky www.osruka.cz
  • stálá expozice na panelech města/ umístěna na Městském úřadě/
  • výroční zpráva, která je distribuovaná všem členům sdružení, donátorům, představitelům města a kraje a všem zájemcům o činnost sdružení)
  • nabídka je součástí prezentace na videokazetě " Sociální politika města Prostějova", která je zveřejňovaná při různých příležitostech ( pracují s ní pedagogové ve školách a školských zařízeních, veřejnost se sní může seznámit při prezentacích NNO)
  • vlastní zpravodaj INFOSRUKA vychází 4x ročně


          Výstupy a zdroje informací o výstupech

 • Činnost - osobní asistence
  • výstupy
   • na Speciální mateřské školce pro 6 dětí s kombinovanými vadami. -
  • zdroje informací
   • počet uzavřených smluv
   • výkazy práce
 • Činnost - volnočasové aktivity
  • výstupy
   • 1x ročně sportovně zábavné odpoledne pro 60-70 dětí
  • zdroje informací
   • počet účastníků
   • články v tisku
   • fotodokumentace
 • Činnost - prezentace a propagace
  • výstupy
   • 100 nabídkových listů
   • mediální monitoring a informační kampaň
   • vzrůstající zájem o službu
   • 1x měsíčně interní supervize
   • 4x ročně externí supervize
   • hodnocení rodiny a odborných pracovníků
  • zdroje informací
   • evidence zájemců o služby
   • evidence uveřejněných článků, nahrávek
   • dotazníky /zpětná vazba od uživatelů/
   • záznamy o supervizích
   • záznamy hodnocení pedagogů, psychologů
   • hodnocení realizace projektu a výroční zpráva


          Získávání informací o ukazatelích úspěchu

 • počet zdravotně postižených dětí navštěvujících ZŠ, úspěšné zvládnutí učiva
  • uzavřené smlouvy ( smlouvy s uživateli služby, smlouvy o partnerství se ZŠ )
  • hodnocení speciálně pedagogického centra Prostějov
  • hodnocení pedagogů a ředitele školky
  • inspekce MŠ ČR
  • hodnocení externího supervizora o kvalitě prováděné služby s ohledem na pozitivní vývoj dítěte
  • hodnocení interního supervizora 1x měsíčně na poradách vedení
  • hodnocení rodiny ( dotazníková akce 2x ročně )
 • zvýšení soběstačnosti ve výchovném a vzdělávacím procesu
  • hodnocení a denní zápisy s postřehy osobního asistenta ( výkazy práce, záznamová karta dítěte )
  • účast na sportovně zábavném odpoledni ( články z tisku, fotodokumentace, zpráva o realizaci akce, audio-video nahrávky)
  • zápisy externího supervizora
  • hodnocení rodiny ( dotazníky )
 • vzrůstající zájem o služby osobní asistence
  • evidence žádostí o služby osobní asistence
  • informovaná a poučená veřejnost ( evidence uveřejněných článků, foto, video, vlastní zpravodaj INFOSRUKA )
  • uzavřené partnerské smlouvy
  • registr dobrovolníků


  Podpořené projektyo nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   podpořené projekty   fotogalerie   stížnosti   obsah  G R A N T Y    a    s p o n z o ř i