o nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   fotogalerie   stížnosti   obsah
Dnes má svátek


 Stanovy

   Stanovy


  Obsah

   článek I.

   článek II.

   článek III.

   článek IV.

   článek V.

   článek VI.

   článek VII.

   článek VIII.

   článek IX.

   článek X.

   článek XI.

   článek XII.

Stanovy spolku

Úplné znění ke dni : 9.4.2015

čl. I Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., zkrácený název Pomocná ruka z.s.

2. Sídlo spolku: Školní 211/32, 796 01 Prostějov

3. Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je péče o osoby staré a handicapované prostřednictvím služeb osobní asistence.

Posláním spolku je :  pomoc seniorům a zdravotně postiženým v regionu Prostějov, kteří potřebují péči jiné osoby, zachovat stávající způsob života a poskytovat jim individuální služby tak, aby mohli dle svého výběru žít v přirozeném prostředí – vlastní domácnosti.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.


čl. II Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

(a) sociálních terénních služeb osobní asistence, které umožní  seniorům a lidem s postižením žít v jejich dlouhodobě přirozeném prostředí a poskytovat jim individuální podporu v místě a čase, které si sám určí

(b) zvyšovat informovanost uživatelů a široké veřejnosti o možnostech a prostředcích, které kompenzují důsledky věku nebo handicapu

(c) prohlubovat spolupráci s organizacemi poskytující služby a informovat uživatele o možnosti využití těchto služeb

2.Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. Činnost spolku není provozována za účelem dosažení zisku ve smyslu živnostenského zákona.  čl. III Členství

1.Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Pomocná ruka se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2.Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí rady spolku o přijetí její žádosti o členství. Rada spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

3.Ukončení členství

(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství radě

(b) úmrtím člena

(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku ,rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku

(d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného valnou hromadou, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků

(e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

4. Práva členů:

(a) účastnit se činnosti spolku

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

(c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

(d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

5. Povinnosti členů:

(a) platit členské příspěvky

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

7. Rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný.
čl. IV Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

Volené :

(a) valná hromada

(b) rada

(c) předseda rady

(d) kontrolní komise

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností. čl. V Valná hromada

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

(a) rozhodovat o změně stanov

(b)stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

(c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané radou

(d) schvalovat výsledek hospodaření spolku

(e) volit členy rady a členy kontrolní komise

(f) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

(g) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

 (h) schvaluje výrok o zániku členství

2. Valná hromada je svolávána radou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení  po vyhotovení účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná valná hromada. Rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady.

4. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5.Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit.

6.Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti 1/3 všech členů spolku. Člen má právo být zastoupen jinou osobou na základě podepsané plné moci. O výsledku hlasování rozhoduje nadpoloviční většina členů spolku.

7.Jednání valné hromady řídí předseda rady, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8.Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

 

čl. VI Rada

1. Rada je druhým nejvyšším orgánem , řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi valné hromady po celé své funkční období.

2. Rada má 5 členů a je volena valnou hromadou na pětileté funkční období.

3.  Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáním valné hromady. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x za rok.

4. Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady

b) koordinuje činnost spolku

c) svolává valnou hromadu

d) zpracovává podklady pro jednání valné hromady

e) rozhoduje o přijetí za člena spolku 

f) přezkoumává a schvaluje  rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikuje v rámci spolku

g) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku

5.Statutárním orgánem spolku je předseda rady a je oprávněný jednat jménem spolku ve všech věcech. MÍstopředseda spolku zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

6. Rada je usnášeníschopná,  je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou.

                                                                   

čl. VII Předseda

1. Předseda rady je statutárním orgánem spolku.

2. Je oprávněn zejména:

a) jednat za spolek ve všech právních krocích, zejména činit kroky směřující ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností  spolku vůči třetím osobám, je oprávněn taktéž sám toto právní jednání stvrzovat svým podpisem a to jménem spolku

b) svolávat schůze rady a předsedat jim

c) řídit činnost spolku

d) přijímat členy spolku do pracovněprávního vztahu

e) za svou činnost je odpovědný radě spolku a valné hromadě

3. Předseda spolku je zároveň ředitelem služeb osobní asistence.

                                                                      

čl. VIII Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy a je volena valnou hromadou na pět let.

2. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími valné hromady a rady.

3. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně..

4.Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

5. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně valné hromadě písemnou zprávu.

6. Všichni členové, rada spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

7. Za svou činnost je odpovědná valné hromadě.

8. Členství v revizní komisi je neslučitelná s členstvím v radě spolku a funkcí výkonného ředitele.

                                                                     

čl.IX Hospodaření a majetek spolku

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména ze státních a veřejných příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

                                                                   

čl. XI Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 


  Fotogalerieo nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   dotace na činnost OA   fotogalerie   stížnosti   obsah  G R A N T Y    a    s p o n z o ř i